2020 TOKYO SUMMER LOOK


LIBEIRO®︎

"2020 TOKYO SUMMER LOOK"

LIBEIRO

11:00 p.m.

"Tokyo asakusa area"

LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO

12:00 p.m.

"Eating around"

LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO

2:00 p.m.

"Tendon for lunch time"

LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO

4:00 p.m.

"It’s starting to rain"

LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO

6:00 p.m.

"I'll start with a beer"

LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO
LIBEIRO

Maison setup.

“Seersucker set up”

LIBEIRO